செம்பூத்தாம்பாளையம் - திரு ஆண்டவர் நகர்
Thiru Andavar Nagar